Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz,
   
Kierownik Katedry Chemii Fizycznej

Adres: Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii UMCS

            Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/132,

E-mail: lucyna.holysz@poczta.umcs.lublin.pl

Tel.      (00 48 81)-537-5550,   

Fax      (81)-537-5685


Urodziła się w 1952 r. w Tomaszowie Lub. Studia chemiczne na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyła w 1976 r. uzyskując tytuł magistra chemii. Pracę naukowo-dydaktyczną w UMCS rozpoczęła już rok wcześniej (1975) najpierw na stanowisku stażysty, a później w charakterze asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej Instytutu Chemii UMCS. 

W 1985 r. obroniła pracę doktorską, a w 1998 r. odbyło się jej kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. „Problemy wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej i jej rola w opisie zjawisk międzyfazowych”.

Od 2002 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS i nauczyciela akademickiego w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych Katedry Chemii Fizycznej, Wydziału Chemii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów w zakresie chemii fizycznej i fizykochemii granic faz. Jest promotorem 3 prac doktorskich, 45 magisterskich i licencjackich.

W 2009 roku otrzymała tytuł naukowy profesora.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Członkiem Zarządu Lubelskiego Oddziału PTChem, należy do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i jest sekretarzem Wydziału III Nauk Mat.-Fiz.-Chem. LTN.

 Rezultatem jej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej jest 105 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych i materiałach konferencyjnych, 94 wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, 1 patent i 1 skrypt dla studentów. Jej publikacje cytowane były około 600 razy.

 Była kierownikiem 2 projektów badawczych oraz głównym wykonawcą w 3 grantach finansowanych przez MNiSW, uczestnikiem projektu EU Project COST D 19 oraz EU Network SURUZ.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną otrzymała kilka nagród JM Rektora UMCS, Medal Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi.

 Zainteresowania naukowe: zjawiska międzyfazowe; zwilżanie, rozpływanie, adhezja; swobodna energia powierzchniowa i międzyfazowa oraz jej składowe; swobodna energia powierzchniowa ciał stałych i eksperymentalne metody jej wyznaczania; fizykochemiczne właściwości układów zdyspergowanych i ich stabilność; warstwy adsorpcyjne oraz elektrochemiczne i elektrokinetyczne właściwości granicy faz ciała stałe-ciecz; struktura i właściwości warstewek lipidowych; powierzchnie super-hydrofobowe, ich otrzymywanie i charakterystyka; wpływ pola elektrycznego o częstotliwości radiowej i pola magnetycznego na właściwości układów zdyspergowanych.

 

 Wybrane artykuły naukowe:

  1. L. Hołysz, Investigation of the effect of the substrata character on the surface free energy components of silica determined by thin layer wicking method, J. Mater. Sci., 35(24), 6081–6091 (2000).

  2. H. Radelczuk, L. Hołysz, E. Chibowski, Comparison of the Lifshitz-van der Waals/acid base and contact angle hysteresis approaches to determination of the solid surface free energy, J. Adhesion Sci. Technol. 16, 1547–1568 (2002).

  3. L. Hołysz, E. Chibowski, A. Szcześ, Influence of impurity ions and magnetic field on the properties of freshly precipitated calcium carbonate, Wat. Res., 37, 3351–3360 (2003).

  4. E. Chibowski, A. Szcześ, L. Hołysz, Influence of sodium dodecyl sulfate and static magnetic field on the properties of freshly precipitated calcium carbonate, Langmuir 21, 8114–8122 (2005).

  5. A. Szcześ, L. Hołysz, E. Chibowski, Influence of magnetic field on the properties of freshly precipitated calcium phosphate: implication in adhesion to glass surface, J. Adhesion Sci. Technol. 20, 345–358 (2006).

  6. L. Hołysz, A. Szcześ, E. Chibowski,  Effects of a static magnetic field on water and electrolyte solutions, J. Colloid Interface Sci. 316, 996–1002 (2007).

  7. L. Hołysz, E. Chibowski, K. Terpiłowski, Influence of ambient humidity on the apparent surface free energy of poly(metyl methacrylate) (PMMA), in: Contact Angle, Wetability and Adhesion, K.L. Mittal (Ed.), VSP, Leiden-Boston, Vol. 5, pp. 95–111 (2008).

  8. M. Gołąbek, L. Hołysz, Changes in wetting and energetic properties of glass caused by deposition of different lipid layers, Applied Surf. Sci. 256, 5463–5469 (2010).

  9. M. Gołąbek, M. Jurak, L. Hołysz, E. Chibowski, The energetic and topography changes of mixed lipid bilayers deposited on glass, Colloids Surf. A, 391, 150–157 (2011).

  10. E. Chibowski, M. Jurak, L. Holysz, Preparation, investigation techniques and surface free energy of solid supported phospholopid layers, in The Encyclopedia of Surface and Colloid Science, Taylor & Francis Group (2011), Second Edition, doi: 10.1081/E-ESCS-120047339.

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS