Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

 

e-mail: bronek@hermes.umcs.lublin.pl

tel.       081-537-56-49


Urodził się 10 lutego 1944 roku w Rzyczkach na terenie Województwa Lwowskiego. Maturę uzyskał w roku 1962 w Liceum Ogólnokształcącym, im. Aleksandra Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W tym samym roku rozpoczął studia chemiczne na UMCS, uwieńczone w roku 1967 otrzymaniem dyplomu magistra chemii. Pracę magisterską napisał na temat: Warstewki hydratacyjne na pęcherzykach gazu. Zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej (1967 r.) jako stażysta, następnie na stanowiskach asystenta i starszego asystenta prowadził działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą dotyczącą procesu flotacyjnego wzbogacania rud i minerałów oraz właściwości granic faz występujących w tym procesie.

Działalność ta doprowadziła do obronienia rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ mieszanych kolektorów apolarnych na flotowalność minerału, ze szczególnym uwzględnieniem siarki (w procesie flotacji emulsyjnej)” i uzyskania w 1973 roku stopnia naukowego doktora nauk chemicznych oraz zatrudnienia na etacie adiunkta. W roku 1985 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Badania zmian energii międzyfazowej pod wpływem cieczy organicznych poprzez pomiary zwilżalności i siły adhezji w układzie minerał-powietrze-ciecz”.

W roku 1987 powołany został na stanowisko docenta, a w roku 1990 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii Fizycznej. W 1991 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1992-1994 przebywał w Hiszpanii jako visiting professor w Departamento de Fisica w Uniwersytecie Extremadura (Badajoz), gdzie m.in. był promotorem 3-ech doktoratów. Po powrocie z Hiszpanii został w 1995 roku mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego, początkowo w Zakładzie Chemii Fizycznej, a obecnie w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych.

Od 1998 roku do 2004 był członkiem Senatu UMCS, a w 2001 roku objął kierownictwo Zakładu Chemii Fizycznej. Za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno wychowawczą był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMCS. Dwukrotnie otrzymał również nagrodę z rąk resortowego Ministra, w 1973 roku nagrodę indywidualną III stopnia za pracę doktorską i w 1990 roku zespołową II stopnia za osiągnięcia naukowe. Rezultatem działalności naukowo-badawczej  jest ponad 250 recenzowanych artykułów opublikowanych w większości w zagranicznych renomowanych specjalistycznych czasopismach naukowych oraz wiele prac zamieszczonych w materiałach konferencyjnych.

 

Wybrane artykuły naukowe:

 

1. B. Jańczuk, Detachment force of air bubble from the solid surface (sulfur or graphite) in water, J.   Colloid Interface Sci. 93 (1983) 411-418.

2. B. Jańczuk, T. Białopiotrowicz, Surface free energy components of liquids and low energy solids and contact angles, J. Colloid Interfaces Sci. 127 (1989) 189-204.

3. B. Jańczuk, W. Wójcik, A. Zdziennicka, Determination of components of the surface tension of some liquids from interfacial liquid-liquid tension measurements, J. Colloid Interface Sci. 157 (1993) 384-393.

4. B. Jańczuk, J. A. Méndez-Sierra, M. L. González-Martín, J. M. Bruque, W. Wójcik, Decylammonium chloride and cesium perfluorooctanoate surface free energy and their critical Micelle concentration, J. Colloid Interface  Sci., 184 (1996) 607-613.

5. B. Jańczuk, Adhesion of air bubbles to mineral surfaces in the presence of liquids, The Encyclopedia of Surface and Colloid Science, Marcel Dekker, New York, 2002, Chapter 6, 91-107. 

6. K. Szymczyk, B. Jańczuk, The wettability of polytetrafluoroethylene  by aqueous solution of  cetyltrimethylammonium bromide and Triton X-100 mixtures, J. Colloid Interface Sci, 2006, 303, 319-325

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS