Badania w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych prowadzone są w trzech laboratoriach:

 

Laboratorium fizykochemii granic faz  

kierownik: prof. dr hab. Lucyna Hołysz

lucyna.holysz@poczta.umcs.lublin.pl

    Tematyka badawcza realizowana w laboratorium związana jest z:

badaniem zwilżalności różnego typu ciał stałych w oparciu o pomiary wstępującego i cofającego kąta zwilżania, wyznaczaniem swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych w oparciu o różne podejścia oraz zmianami tej energii pod wpływem modyfikacji plazmą niskotemperaturową generowaną z różnych gazów,
otrzymywaniem i badaniem właściwości powierzchni super-hydrofobowych,
badaniem właściwości powierzchniowych, biokompatybilności i stabilności nowoczesnych materiałów stosowanych jako implanty,
badaniem właściwości elektrokinetycznych układów zdyspergowanych (emulsje, suspensje), ich stabilności oraz wpływu pola magnetycznego na właściwości tych układów.

 

    Na wyposażeniu laboratorium znajdują się: zestaw do pomiaru kąta zwilżania GBX, generator plazmy niskotemperaturowej Pico (Diener Electronic), tensjometr KSU Sigma 700, tensjometr przenośny K9, mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E600, Dzetametr Zeta Plus Bi-Mass, Zetasasizer Nano ZS, Turbiscan LABExpert.

 


 

Laboratorium fizykochemii surfaktantów i biosurfaktantów  

kierownik: dr hab. Anna Zdziennicka, prof. UMCS

anna.zdziennicka@poczta.umcs.lublin.pl

    Tematyka badawcza realizowana w laboratorium związana jest z:

badaniem zwilżalności ciał stałych przez wodne roztwory pojedynczych surfaktantów i ich wieloskładnikowych  mieszanin oraz wyznaczaniem napięcia powierzchniowego ciał stałych i jego składowych wynikających z różnego typu oddziaływań międzycząsteczkowych w oparciu o różne podejścia do napięcia międzyfazowego,

badaniem właściwości powierzchniowych, agregacyjnych, adsorpcyjnych surfaktantów i biosurfaktantów oraz ich wieloskładnikowych mieszanin na różnych granicach faz oraz struktury utworzonej warstwy adsorpcyjnej poprzez pomiary napięcia powierzchniowego, gęstości, lepkości, przewodności oraz pomiary spektrofluorymetryczne,

badaniem możliwości wystąpienia efektu synergetycznego w tworzeniu mieszanych micel oraz redukcji napięcia powierzchniowego wody.

 

    Na wyposażeniu laboratorium znajdują się: tensjometr pęcherzykowy BP100  (Krüss), tensjometr K100 (Krüss), gęstościomierz sprzężony z wiskozymetrem (Anton Paar), goniometr do pomiaru kąta zwilżania DSA 30 (Krüss), spektrofluorymetr F2-700 Hitachi, spektrofotometr U-2900 Hitachi.

  


 

Laboratorium badań warstw powierzchniowych  

kierownik: dr Małgorzata Jurak

malgorzata.jurak@poczta.umcs.lublin.pl

    Tematyka badawcza realizowana w laboratorium związana jest z:

wyznaczaniem izoterm zależności ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę (π-A) w monowarstwach na subfazie ciekłej,
badaniem stanu fazowego, separacji faz oraz tworzeniem struktur wielowarstwowych po załamaniu filmu,
określaniem wpływu składu subfazy na strukturę monowarstw,
monitorowaniem tworzenia filmów w czasie rzeczywistym,
analizą mieszalności układów wieloskładnikowych,
określaniem zmian grubości monowarstw w funkcji czasu,

badaniem jakości i homogeniczności warstewek na wybranych nośnikach stałych.

 

    Na wyposażeniu laboratorium znajdują się:  mikroskop kąta Brewstera nanofilm_ultrabam (Accurion) sprzężony z wanną Langmuira (KSV NIMA).

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS