Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Kierownik Zakładu Zjawisk Międzyfazowych

Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii UMCS

Zakład Zjawisk Międzyfazowych,

Wydział Chemii UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/134,

E-mail: aniaz@hektor.umcs.lublin.pl

Tel.      (00 48 81)-537-5670,   


    

     Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym, im. Jana Zamoyskiego w Zamościu rozpoczęła studia chemiczne na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii UMCS w Lublinie, które ukończyła w 1988 roku uzyskując tytuł magistra chemii. Pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ ciśnienia filmu na zwilżalność minerałów” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisława Jańczuka.

     W dniu 1 kwietnia 1996 roku obroniła pracę doktorską pt. „Badania nad swobodną energią powierzchniową ciał stałych poprzez pomiary kąta zwilżania”, której promotorem był prof. dr hab. Bronisław Jańczuk. Recenzentami dysertacji byli: prof. dr hab. Józef Stachurski (AGH) i prof. dr hab. Kazimierz Małysa (PAN).

     27.06.2011 odbyło się Jej kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. Właściwości powierzchniowe mieszanin wybranych surfaktantów i alkoholi krótkołańcuchowych w aspekcie procesu zwilżania ciał stałych”.

     Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymała 9 lutego 2017 r.

     W latach 2003 i 2004 wspólnie z naukowcami hiszpańskimi na Uniwersytecie Extremadura (Badajoz), prowadziła badania dotyczące właściwości powierzchniowych i objętościowych biosurfaktantów.

     Od 01.04.2016 pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS.

        Autorka i współautorka 123 oryginalnych prac naukowych opublikowanych m.in., w takich czasopismach o światowym obiegu jak np: Journal of Colloid and Interface ScienceColloid and Surfaces A i B, Applied Surface Science, Journal of Molecular Liquids i Materials Chemistry and Physics.

 

 

 Zainteresowania naukowe:

 

   zjawiska międzyfazowe: napięcie i swobodna energia międzyfazowa oraz ich składowe i parametry wynikające z różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych, zwilżanie i właściwości filmów osadzonych na powierzchni ciał stałych, objętościowe i powierzchniowe właściwości surfaktantów i biosurfaktantów w aspekcie procesu zwilżania i adhezji oraz współdziałanie różnego rodzaju substancji powierzchniowo czynnych w procesie adsorpcji i zwilżania ciał stałych.

 

 

 Wybrane artykuły naukowe:

 

 1.    B. Jańczuk, W. Wójcik, A. Zdziennicka, Determination of the Components of the Surface Tension  of  Some Liquids from Interfacial Liquid - Liquid Tension Measurements, J. Colloid Interface Sci., 1993, 157, 384-393.

 2.  B. Jańczuk, T. Białopiotrowicz, A. Zdziennicka, Some Remarks on the Components of the Liquid Surface Free Energy, J. Colloid Interface Sci., 1999, 211, 96-103.

 3. A. Zdziennicka, The Wettability of Polytetrafluoroethylene and Polymethylmethacrylate      by Aqueous Solutions of Triton X-100 and Propanol Mixtures, Appl. Surf. Sci., 2009, 255,  3801-3810.

 4. A. Zdziennicka, Surface behavior of Triton X-165 and short chain alcohol mixtures, Langmuir, 2010,  26 (3), 1860-1869.

 5.  A. Zdziennicka, K. Szymczyk, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Activity and thermodynamic parameters of some surfactants adsorption at the water–air interface, Fluid Phase Equilibria, 2012, 318, 25-33.

 6.  A. Chodzińska, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Volumetric and surface properties of short chain   alcohols in aqueous solution-air systems at 293K, J. Sol. Chem., 2012, 41/12, 2226-2245.

 7.  M. Bielawska, B. Jańczuk, A. Zdziennicka, Adhesion work and wettability of polytetrafluorethylene and poly(methyl methacrylate) by aqueous solutions of cetyltrimethylammonium bromide and Triton X-100 mixture with ethanol, J. Colloid Interface Sci., 2013, 404, 201-206.

 8.  D. Mańko, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Thermodynamic properties of rhamnolipid micellization and  adsorption, Colloids and Sur. B, 2014, 119, 22-29.

   9.  A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Components and parameters of liquids and some polymers surface tension at different temperature. Colloids Surf. A, 2017, 529, 864-875.

  10. A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Thermodynamic parameters of some biosurfactants and surfactants adsorption at water-air interface, J. Molecular Liquids, 2017, 243C, 236-244.

      

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS