Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Zetametr Zeta Pals Bi–Mas

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Zetametr Zeta Pals Bi–Mas (Brockhaven)

 

Przyrząd służący do pomiarów średnicy średniej, średnicy efektywnej, rozkładu wielkości cząstek, ruchliwości elektroforetycznej (potencjału dzeta) cząstek układów zdyspergowanych (głównie emulsji i suspensji)

 

Metodyka: Dynamiczne rozpraszanie światła pod kątem 90o

Źródło światła: 35 mW dioda laser  

Wielkość cząstek: 0,3 nano – 6 mikro

Potencjał dzeta: ±6 mV do ± 100 mV

Zakres stężeń: do 2M

Temperatura: od –5°C do +110°C

 Zastosowania: Badania stabilności i właściwości fizykochemicznych następujących próbek:

– emulsje i mikroemulsje,

– próbki w rozpuszczalnikach organicznych,

– próbki o wysokiej sile jonowej,

– próbki w pobliżu i.e.p.,

– próbki o dużej lepkości,

– suspensje,

– pigmenty,

– polimery i biopolimery,

– pyły, ścieki,

– białka, RNA, próbki biologiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS