Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Wanna Langmuira-Blodgett KSV 2000 Standard (KSV, Finlandia)

 

             

 

Parametry techniczne:

materiał: wanna –  Teflon, barierki –  Delrin,

powierzchnia: 78000 mm2,

zakres temperatury pracy: 0 – 60oC,

termostatowanie: wodny system cyrkulacyjny,

barierki: ruchome, symetryczne, szybkość ruchu 0,01 – 400 mm/min,

pomiar i kontrolowanie ciśnienia powierzchniowego: platynowa płytka Wilhelmiego,

mechanizm zanurzający z uchwytem: szybkość ruchu 0,1 – 85 mm/min.

 

Zastosowania:

wyznaczanie izoterm zależności ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę (π-A),

przenoszenie monowarstw Langmuira z fazy ciekłej (wodnej) na podłoża stałe (szkło, kwarc, krzem, mikę, nośniki polimerowe) techniką Langmuira-Blodgett (LB) w pionie lub techniką Langmuira-Schaefera (LS) w poziomie.

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS